[1]
ปัสนิตย์ พ. 2021. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางพยาบาลในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุช่องทางเร่งด่วน (Trauma Fast Track) งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา. 4, 3 (ธ.ค. 2021), 30–39.