[1]
เบิกบาน ร. 2021. การพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา. 4, 3 (ธ.ค. 2021), 40–49.