พันธศรี ว. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการคลอด แบบมีส่วนร่วม ของโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายโซนลุ่มน้ำปาว จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 1–12, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/249328. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.