ช่างเหล็ก ส. ผลของการพัฒนาความรู้และทักษะพยาบาลวิชาชีพในการประเมินผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 4–15, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/250890. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.