อิงไธสง ฐ. ผลของการใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมระงับความรู้สึกแบบฉีดยาชา เข้าช่องไขสันหลังต่อความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรกนัดผ่าคลอดที่ โรงพยาบาลหนองคาย. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 16–25, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/251385. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.