โคตรมหา จ. . . . การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว และความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 26–34, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/252524. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.