ศรีสุวอ เ. . . การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน บ้านแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 35–44, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/252595. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.