สูฝน ภ. การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 45–56, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/252605. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.