อาจศิริ จ. ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการบริการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 57–68, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/252623. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.