แผ่นทอง ช. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 13–22, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/253588. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.