ปัสนิตย์ พ. . . การพัฒนาแนวปฏิบัติทางพยาบาลในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุช่องทางเร่งด่วน (Trauma Fast Track) งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 30–39, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/254883. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.