เบิกบาน ร. . . . การพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 40–49, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/255176. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.