บูรณสรรค์ ธ. . . การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้าน สำหรับหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 50–56, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/255177. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.