พันธศรี วราภรณ์. 2021. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการคลอด แบบมีส่วนร่วม ของโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายโซนลุ่มน้ำปาว จังหวัดอุดรธานี”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (3):1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/249328.