ช่างเหล็ก สุรางค์. 2021. “ผลของการพัฒนาความรู้และทักษะพยาบาลวิชาชีพในการประเมินผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (2):4-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/250890.