อิงไธสง ฐิตารีย์. 2021. “ผลของการใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมระงับความรู้สึกแบบฉีดยาชา เข้าช่องไขสันหลังต่อความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรกนัดผ่าคลอดที่ โรงพยาบาลหนองคาย”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (2):16-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/251385.