โคตรมหา จิตราพร. 2021. “การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว และความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดอุดรธานี”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (2):26-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/252524.