ศรีสุวอ เกษดาพร. 2021. “การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน บ้านแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (2):35-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/252595.