สูฝน ภรกต. 2021. “การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (2):45-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/252605.