อาจศิริ จรัสศรี. 2021. “ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการบริการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (2):57-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/252623.