แผ่นทอง ชนพิชา. 2021. “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (3):13-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/253588.