ปัสนิตย์ พิมล. 2021. “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางพยาบาลในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุช่องทางเร่งด่วน (Trauma Fast Track) งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (3):30-39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/254883.