เบิกบาน รัชนี. 2021. “การพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (3):40-49. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/255176.