บูรณสรรค์ ธรรมวรรณ์. 2021. “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้าน สำหรับหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 4 (3):50-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/255177.