[1]
พันธศรี ว., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการคลอด แบบมีส่วนร่วม ของโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายโซนลุ่มน้ำปาว จังหวัดอุดรธานี”, NHEJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 1–12, ธ.ค. 2021.