[1]
ช่างเหล็ก ส., “ ผลของการพัฒนาความรู้และทักษะพยาบาลวิชาชีพในการประเมินผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย”, NHEJ, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 4–15, ส.ค. 2021.