[1]
โคตรมหา จ. . . ., “การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว และความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดอุดรธานี”, NHEJ, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 26–34, ส.ค. 2021.