[1]
ศรีสุวอ เ. . ., “การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน บ้านแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”, NHEJ, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 35–44, ส.ค. 2021.