[1]
สูฝน ภ., “การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย”, NHEJ, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 45–56, ส.ค. 2021.