[1]
ปัสนิตย์ พ. . ., “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางพยาบาลในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุช่องทางเร่งด่วน (Trauma Fast Track) งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”, NHEJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 30–39, ธ.ค. 2021.