[1]
เบิกบาน ร. . . ., “การพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี”, NHEJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 40–49, ธ.ค. 2021.