[1]
บูรณสรรค์ ธ. . ., “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้าน สำหรับหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี”, NHEJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 50–56, ธ.ค. 2021.