อาจศิริ จ. “ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการบริการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 57-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/252623.