แผ่นทอง ช. “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 13-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/253588.