เบิกบาน ร. . . . “การพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี”. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 40-49, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/article/view/255176.