ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ   หรือ ลงทะเบียน  ลงทะเบียน  เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

ü   บทความจัดพิมพ์ในไฟล์ MS Word มีการตรวจสอบความถูกต้องและการอ้างอิงด้วยระบบ Vancouver แล้ว

ü ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการส่งบทความ กรอกข้อมูล สแกนเป็นไฟล์ชนิด PDF หรือไฟล์รูปภาพ และส่งมาพร้อมไฟล์ต้นฉบับบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำในการเตรียมบทความและกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา  ได้ที่ : คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา  (ทั้งกรณีบทความทั่วไป และบทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ) แบบ MS Word ได้ที่ : หนังสือรับรอง (MS Word) และแบบ PDF ได้ที่ : หนังสือรับรอง (PDF)

 

หากมีข้อสงสัยในการส่งบทความ ติดต่อ ดรฉวีวรรณ  ศรีดาวเรือง (บรรณาธิการ) ได้ที่ Email: journal@bcnu.ac.th  

 

บทความวิจัย

บทความวิจัย (Research Article)

คือบทความที่เป็นรายงาน ผลการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา  ควรประกอบด้วยหัวเรื่องตามลำดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง อาจมีกิตติกรรมประกาศได้ หากเป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาในมนุษย์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว บทความควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้าขนาด A-4 พิมพ์ไม่เว้นบรรทัด บทความวิจัยต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewers) อย่างน้อย 2 ท่านก่อน จึงจะสามารถตีพิมพ์ในวารสารได้

บทความวิชาการ

บทความวิชาการหรือบทความทบทวน (Academic/Review Article)

เป็นบทความจากการทบทวนองค์ความรู้ในประเด็นที่มีความสำคัญ เป็นปัญหา มีการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความ บทนำ เนื้อหา บทสรุป/บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง บทความควรมีความยาวไม่เกิน 12 หน้า บทความทบทวนและบทความวิชาการต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewers) อย่างน้อย 2 ท่านก่อน จึงจะสามารถตีพิมพ์ในวารสารได้

 

บทความพิเศษ

บทความพิเศษ (Special Article)

เป็นบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่แสดงถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความ บทนำ เนื้อหา บทสรุป/บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) บทความควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า บทความพิเศษไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความ

 

บทความทั่วไป

บทความทั่วไป (General Article)

เป็นบทความประเภทความรู้เฉพาะเรื่องที่หยิบยกมานำเสนอโดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ หรือนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่อาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ต้องศึกษาต่อ หรือศึกษาเสร็จแล้วกำลังเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขป หรือเป็นบทความที่มีประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความ บทนำ เนื้อหา บทสรุป/บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) บทความควรมีความยาวไม่เกิน 8 หน้า บทความทั่วไปไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความ

บทวิจารณ์หนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

เป็นงานเขียนบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ รายงาน หรือบทความ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และต่อยอด บทความควรมีความยาวไม่เกิน 3 หน้า

 

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ประกฎในวารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา  เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน บรรณาธิการ คณะผู้จัดทำ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี (เจ้าของ) ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง

 

ผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด คณะบรรณาธิการวารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา  ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสม

 

กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา  ขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหาใด ๆ ของบทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของผลการประเมินบทความในวารสารฯ ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุลและข้อมูลอื่น ๆ เช่น สถานที่ทำงาน และรายละเอียดการติดต่อของผู้ส่งบทความจะถูกใช้เฉพาะกับวารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลต่าง ๆ จะไม่ถูกนำไปใช้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นโดยเด็ดขาด