กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy