กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤต ของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน: การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy