[1]
หาญณรงค์ อ., ทูลศิริ ช. และ รัตนากรีฑากุล ส. 2017. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 3 (ต.ค. 2017), 52–65.