[1]
วชิรธนากร ช. และ จุลนวล ป. 2017. ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช: Information Needs and Received in Preoperative Patients for Gynecologic Surgery. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 4 (พ.ย. 2017), 51–59.