[1]
อารีเอื้อ อ., ลีทองดี ส. และ ยนต์ตระกูล ส. 2017. รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในสถานบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง:กรณีคลินิกเด็กธาลัสซีเมียโรงพยาบาลกาฬสินธุ์: A Model for Quality of Care Improvement for Chronically Ill Patients’ Services: A Case Study for Pediatric Thalassemia Clinic in Kalasin Hospital. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 4 (พ.ย. 2017), 42–50.