[1]
ถนัดวณิชย์ ย. และ ดำนงค์ น. 2017. ความชอบของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งในระยะลุกลามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง*: Nurse-Characteristics Preferences of Older Adult Patients with Advanced Cancer in Palliative Care. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 4 (พ.ย. 2017), 70–83.