[1]
คุณทรงเกียรติ ว. 2017. การพยาบาลเพื่อการตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ*: Good Death Nursing Care at Home as Perceived by the Nurses in a Primary Care Unit. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 4 (พ.ย. 2017), 84–94.