[1]
นิมิตรอานันท์ น., รุจนเวช ศ. และ โพธิ์ชนะพันธุ์ ส. 2018. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับครูกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26, 1 (มี.ค. 2018), 50–59.