[1]
เทอร์เนอร์ ก., มามาก น., ศรีละมัย ณ. และ แจ่มจันทร์ ล. 2018. ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26, 2 (ธ.ค. 2018), 11–19.