[1]
จีระยา ส., เฮงอุดมทรัพย์ ภ., วัฒนสิทธุ์ ด. และ ประทุมศรี เ. 2019. ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26, 2 (พ.ค. 2019), 30–39.