[1]
จันทร์แจ้ง จ., เดียวอิศเรศ ว. และ ศุภสีมานนท์ ว. 2019. อิทธิพลของการได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26, 3 (พ.ค. 2019), 62–70.