[1]
บุญเนตร น. และ เผ่าวิริยะ ห. 2019. การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26, 3 (ส.ค. 2019), 102–111.