[1]
แสงนวล ส., ศุภศรี พ. และ เตชะศักดิ์ศรี ต. 2019. ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาด และความปวดของฝีเย็บจากการคลอด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26, 4 (ส.ค. 2019), 21–29.