[1]
สุวรรณรัตน์ ส., พงศ์จตุรวิทย์ ย. และ ไชยมงคล น. 2019. ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26, 4 (ส.ค. 2019), 70–79.